11.04.2021

Проект «Формування етнічної, культурної та гендерної толерантності при вивченні історії в школі»

Прояви дискримінації, ксенофобії та расизму призводять до приниження гідності окремої особистості або цілої групи індивідів, позбавляє їх участі у суспільно-громадському житті, обмежує комунікацію. Це призводить до страждання, комплексу неповноцінності, постійних внутрішніх переживань і дискомфорту тих людей, які зазнають дискримінації. Такі процеси досить часто є причинами конфліктів, які носять міжнародний характер. Тому боротьба з дискримінацією, расизмом та ксенофобією є пріоритетним завданням сьогодення. Запобігання міжетнічній ворожнечі та виховання толерантності є обов’язковим принципом демократичного суспільства та соціальної держави.

Сьогоднішнє порозуміння, взаємоповага та злагода в студентському середовищі незалежно від національності, віросповідання та расової приналежності є запорукою завтрашнього авторитету України на міжнародній арені.

Запропонований спецкурс сприятиме формуванню демократичного світогляду, толерантності, терпимості, правової культури серед студентів  вищих навчальних закладів різних регіонів України; залученню студенства до  порозуміння, взаємоповаги та злагоди в  учнівському та студентському середовищі незалежно від етнічної приналежності. Запобігання міжетнічної  ворожнечі, застереження  від проявів дискримінації, ксенофобії,  нетерпимого ставлення один до одного, формування  комунікативної толерантності та школи співпраці в багатокультурному середовищі.

Проект «Cпецкурс для студентів педагогічних ВНЗ з формування толерантності при вивченні історії в школі» подається Всеукраїнською Спілкою викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти.

Формування етнічної, культурної та гендерної толерантності має бути невід’ємною складовою навчально-виховного процесу, починаючи із самого дитинства, із шкільної лави. Важлива роль у цьому процесі належить учителю історії як одної з основних світоглядних дисциплін. Шкільна історична наука відкриває широкі можливості для полікультурного навчання та виховання молодої генерації України на принципах поєднання «національного і загальнолюдського». Тому особого значення набуває формування необхідних навичок толерантності майбутніх вчителів історії шляхом запровадження відповідного спецкурсу у вищих навчальних закладах педагогічної освіти.

Здійснення запропонованого проекту сприятиме формуванню у майбутніх вчителів історії навичок роботи в мультикультурному класі, толерантної компетентності і гендерної чутливості, які вони будуть передавати своїм учням та ученицям.

 

Опис проектної пропозиції

а) проблема, на вирішення якої спрямовано проектну пропозицію:

Національна стратегія навчання і виховання підростаючого покоління в Україні вимагає впровадження нової освітньої парадигми, метою якої є всебічна підготовка молодої людини до життя в багатовимірному, полікультурному, швидкоплинному, політично і соціально неврівноваженому світі, що все більше ґлобалізується. Україна є складовою цього процесу і не може відокремити своїх громадян від загальносвітових тенденцій. Тому одним із найважливіших завдань сучасної педагогіки є адаптація молоді до реалій сьогодення, розуміння нею свого місця в цьому бурхливому житті, вміння толерантно ставитись до чоловіків і жінок, до людей різного етнічного та культурного походження. Важливого значення набуває соціалізація особистості різноманітними засобами, зокрема, засобами історичних дисциплін. Шкільна історична наука відкриває широкі можливості для полікультурного навчання та виховання молодої генерації України на принципах поєднання «національного і загальнолюдського». В той же час, існує протиріччя між необхідністю набуття майбутніми вчителями історії навичок толерантності і неузгодженістю та безсистемністю запровадження відповідних навчальних курсів до змісту педагогічної освіти.

В останні роки питанню запровадження курсів, спрямованих на формування етнічної, культурної та гендерної толерантності в молодіжному середовищі, приділяється все більша увага. Це, зокрема, знайшло своє відображення у створенні та запровадженні до шкільної програми таких курсів як курс за вибором з основ культури гендерної рівності «Ми різні – ми рівні» для 9-11 класів загальноосвітньої школи, розроблений в рамках Програми рівних можливостей ПРООН;  шкільний курс «Громадянська освіта: основи демократії» та курс для вищих навчальних закладів «Основи демократії», розроблені Українсько-Канадським проектом «Розбудова демократії» тощо. Багато шкільних курсів містять модулі, присвячені питанням толерантності та життя у багатокультурному суспільстві.

Активну участь у реалізації цих та інших проектів, пов’язаних з питаннями міжетнічної, міжконфесійної та гендерної толерантності, брали члени Всеукраїнської спілки викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти. Так, в грудні 2002 року на базі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Спілкою була проведена Всеукраїнська конференція “Формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності засобами суспільних дисциплін в системі освіти України”. У 2008 році члени Спілки взяли активну участь у розробці навчального курсу для середніх шкіл «Рівні можливості» та підготовці відповідного шкільного підручника. У 2009 році за участі експертів Спілки в рамках Українсько-Канадського проекту «Розбудова демократії» були підготовлені шкільний посібник «Громадянська освіта: основи демократії» та методичний посібник «Шкільний курс ‘Громадянська освіта: основи демократії’ та методика його навчання», де особлива увага приділяється питанням етнічної, культурної та гендерної толерантності та правам людини. У 2009 та 2010 роках Спілкою за сприяння Ради Європи було проведено два семінари: «Базова підготовка вчителів історії до роботи в полікультурному середовищі» та «Розвиток системи демократичних цінностей у викладанні історії в школах». Багато з членів Спілки є сертифікованими тренерами Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН.

Суспільні дисципліни, а особливо історична освіта, займають особливе місце у формуванні світогляду дитини, починаючи з молодшої школи. Тому особливого значення набуває підготовка майбутніх вчителів історії, в тому числі формування в них навичок етнічної, культурної їх гендерна освіта. Історична освіта, особливо в перехідному суспільстві стає стрижнем консолідації політичної нації, важливим фактором стабільності, єдності, миру і спокою в суспільстві. За попередні роки в освітній системі України нагромаджено значний позитивний досвід формування особистості молодої людини нової незалежної держави. Викладання історичних курсів в школах та вищих учбових закладах України повинно відбуватися на засадах гуманізму, демократії, пріоритету загальнолюдських цінностей, толерантного ставлення до чоловіків і жінок, до різноманітних «інших». І саме від вчителя великою мірою залежить запровадження цих цінностей та принципів до освітнього процесу, тобто прищеплення принципів етнічної, культурної та гендерної толерантності майбутнім вчителям історії вплине не лише на їх власний світогляд, а й на світогляд школярів та школярок, яких вони навчатимуть.

 

б) мета проектної пропозиції:

Розробка та апробація спецкурсу для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, спрямованого на впровадження етнічної, культурної та гендерної толерантності у викладанні історії в школах.

 

в) план реалізації:

І етап: Підготовка програми та навчально-методичних матеріалів спецкурсу «Формування етнічної, культурної та гендерної толерантності при викладанні історії в школі».

Термін здійснення: Листопад – грудень 2010 р.

Необхідні заходи:

 1. Установче засідання робочої групи – перша декада листопада 2010р.
 2. Підготовка проекту програми курсу робочою групою – листопад – грудень 2010р
 3. Круглий стіл-презентація з метою обговорення програми спецкурсу – остання декада грудня 2010р.
 4. Доопрацювання програми спецкурсу робочою групою за результатами обговорення – грудень 2010- січень 2011р.

Очікуваний результат: Розроблено програму спецкурсу, розрахованого на 24 академічні години.

 

ІІ етап: Розробка навчально-методичних матеріалів спецкурсу.

Термін здійснення: Січень 2011 р. – лютий 2011 р.

Необхідні заходи:

 1. Засідання робочої групи з метою обговорення структури та змісту лекцій спецкурсу та доопрацьованої програми – перша декада січня 2011р.
 2. Підготовка кожним з експертів відповідних матеріалів за своєю темою – січень – лютий 2011р.
 3. Засідання робочої групи з метою обговорення підготовлених матеріалів до апробації – остання декада лютого .

Очікуваний результат: Підготовлені наступні навчально-методичні матеріали згідно програми курсу:

 • розгорнутий план занять;
 • матеріали лекцій;
 • питання для обговорення на дискусіях;
 • методичні рекомендації щодо проведення занять;
 • список рекомендованої літератури.

Фінансування МФВ: 20.550 грн.

                

ІІІ етап: Апробація спецкурсу в педагогічних ВНЗ.

Термін здійснення: березень – травень 2011 р.

Необхідні заходи:

 1. Семінар-тренінг для викладачів ВНЗ, які зацікавлені у впровадженні спецкурсу – перша декада березня 2011р.
 2. Викладання спецкурсу в педагогічних ВНЗ України (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Уманський державний педагогічний університет) – березень – травень 2011р.
 3. Проведення анкетування студентів на початку викладання спецкурсу.
 4. Підготовка звітів про результати апробації – травень – червень 2011р.

Очікуваний результат  : Проведено апробацію спецкурсу, отримані відповідні звіти.

Фінансування МФВ: 23.750 грн.

 

IV етап: Моніторинг результатів апробації.

Термін здійснення: травень-липень 2011 р.

Необхідні заходи:

 1. Анкетування студентів щодо сформованості етнічної, культурної та гендерної толерантності після завершення викладання спецкурсу – червень 2011р.
 2. Доопрацювання матеріалів із врахуванням результатів апробації – червень – липень 2011р.
 3. Семінар-презентація спецкурсу для викладачів історичних факультетів педагогічних університетів України за участі викладачів, які брали участь в апробації – остання декада липня.

Очікуваний результат: Включення спецкурсу до навчальних планів кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін НПУ імені М.П. Драгоманова та, за можливістю, інших кафедр та ВНЗ гуманітарного профілю.